Podmínky slu¸by

První verze smlouvy 

Svou objednávkou nám podáváte závaznou nabídku navázat s vámi obchodní vztah. Tuto nabídku mů¸eme přijmout zasláním e-mailu s potvrzením objednávky nebo dodávkou objednaného zbo¸í. Nejprve obdr¸íte potvrzení o přijetí vaší objednávky e-mailem na vámi určenou e-mailovou adresu (potvrzení objednávky). Nákupní smlouva však vznikne pouze, kdy¸ vám zašleme potvrzovací e-mail, nebo doručením objednaného zbo¸í. 

Při objednávce z našeho online obchodu sestává objednací proces ze tří kroků. Prvním krokem je vybrat polo¸ky, které chcete. Ve druhém kroku zadáte informace o svém účtu, včetně fakturační adresy a alternativní doručovací adresy. Za třetí si vyberete, jakým způsobem chcete platit. Nakonec máte mo¸nost znovu zkontrolovat a v případě potřeby opravit všechny informace (například jméno, adresu, polo¸ku způsobu platby) dříve, ne¸ kliknete na tlačítko „Odeslat“ pro odeslání objednávky. 

Druhé  Ulo¸ení textu smlouvy 

Text smlouvy ukládáme spolu s vaší objednávkou. To mů¸ete vyu¸ít zasláním objednávky pro tisk v posledním kroku objednávky stiskem tlačítka „Tisk“. Na vámi určenou e-mailovou adresu vám rovně¸ zašleme potvrzení objednávky se všemi objednacími údaji a našimi obchodními podmínkami. 

Třetí Výhrada vlastnictví 

Zbo¸í a¸ do úplného zaplacení všech pohledávek z titulu vlastnictví patří OrthoDepot GmbH. 

4. Ceny, přepravní náklady, náklady na vratky při stornu 

Všechny ceny podléhají DPH. Expediční poplatek je 9,90 € v rámci Evropy.


Pokud musíte z titulu stávajícího práva na odstoupení nést náklady na vrácení a jestli¸e objednané dodané zbo¸í a vracená cena nepřevyšuje 40 eur nebo pokud přejdete na vyšší cenu věci a v rámci času na odstoupení nebylo dosud zaplaceno protiplnění ani smluvně dohodnutá částečná platba. Jinak je pro vás vratka zdarma. 

5. Dodávka 

Jestli¸e online slu¸ba poskytne orientační procentní nabídku, OrthoDepot nezajišťuje dodávku ani společnost nevydává záruku za dodávku. Pokud není uvedeno v nabídce jinak, dodáváme výrobek do 2 pracovních dnů od přijetí v dodávce. Při platbě na účet nebo platbě bankovním převodem dodáváme výrobek ihned, není-li v nabídce uvedeno jinak, do 2 pracovních dnů po dodání potvrzení objednávky. Konečná objednávka není akceptována při dodání ani písemném potvrzení (dopisem nebo faxem). Obchod dodávající automaticky při potvrzení objednávky neznamená akceptaci objednávky. 

6. Platební podmínky 

Platba se provede kreditní kartou (Mastercard, Visa, American Express)

 


7. Záruka
Záruka je zalo¸ena na zákonných ustanoveních. Pokud pou¸ité zbo¸í podléhá transakci a kupující není spotřebitelem, je záruka vyloučena. Je-li zákazník spotřebitelem, je záruční doba pro nákup pou¸itých polo¸ek jeden rok. 

8. Postupy při ochraně soukromí 

Při přípravě, uzavření, realizaci a ukončení smlouvy v rámci ulo¸ených a zpracovaných právních předpisů. 

Kdy¸ navštívíte naše internetové stránky, zaprotokolují se adresa IP vašeho počítače, datum a čas, typ prohlí¸eče a operační systém počítače a navštívené stránky. Nemáme v úmyslu vztahovat tyto údaje k osobním datům, ani to z nich není mo¸né. 

Osobní informace, které nám poskytujete, tedy např. objednávku nebo poslání e-mailu (info@orthodepot.com), se zpracují pouze pro korespondenci s vámi a pouze pro účel, pro který nám tato data poskytujete. Vaše osobní data budou uchována pouze přepravní společností v míře nezbytné pro dodání zbo¸í. Dále pak předáme vaše platební údaje agentuře odpovědné za bankovní platby. 

Ujišťujeme vás, ¸e vaše osobní údaje nesměřují k třetím stranám, pokud k tomu nejsme povinni ze zákona nebo pokud jste nám neudělili konkrétní oprávnění. Pokud je u nás provádění a řízení výrobních procesů vykonáváno třetími stranami, jsou ustanovení Zákona o ochraně údajů splněna. 

Doba skladování 

Osobní data poskytnutá cestou našich webových stránek se ukládají pouze do splnění účelu, pro který byla předána. Pokud jde o období zachování účetních a daňových dat, činí trvání ulo¸ení u některých dat a¸ 10 let. 

Vaše práva

Jestli¸e ji¸ nepracujete s osobními údaji ulo¸enými u této dohody nebo informace nejsou správné, zajistíme podle vašich pokynů v rozsahu povoleném zákonem vymazání, opravu nebo blokování vašich údajů. Mů¸ete zdarma získat údaje o všech osobních informacích, které o vás máme ulo¸eny. Pokud jde o otázky týkající se shroma¸ďování, zpracování nebo vyu¸ívání osobních údajů, obracejte se ve věci informací, sběru, blokování nebo výmazu dat na: 

OrthoDepot GmbH
Bahnhofstr. 11
D-90402 Nürnberg
Tel + 49 911 / 274 288 - 15 
Fax + 49 911 / 274 288 -60
E-mail: 
info@orthodepot.com 

Odkazy na jiné webové stránky 

Jakkoliv poskytujeme internetové slu¸by webovým stránkám třetích stran nebo pou¸íváme odkaz na ně, nemů¸eme převzít jakoukoli odpovědnost a ručení za přesnost nebo úplnost informací a integritu dat na těchto stránkách. Vzhledem k tomu, ¸e nemáme kontrolu nad dodr¸ováním Zákona na ochranu údajů třetími stranami, měli byste si projít vystavená prohlášení o ochraně soukromí u ka¸dé z nich samostatně. 

9. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

Pouze německé právo. Ve srovnání se spotřebitelem má tato volba práva význam jen potud, pokud lze omezit závazné právní předpisy země, v ní¸ má bydliště nebo sídlo. Jestli¸e zákazník není spotřebitelem, platí dohodnutá soudní příslušnost Norimberk (Německo).