Upozornění ohledně ochrany soukromí

Postupy při ochraně soukromí 

Při přípravě, uzavření, realizaci a ukončení smlouvy v rámci ulo¸ených a zpracovaných právních předpisů. 

Kdy¸ navštívíte naše internetové stránky, zaprotokolují se adresa IP vašeho počítače, datum a čas, typ prohlí¸eče a operační systém počítače a navštívené stránky. Nemáme v úmyslu vztahovat tyto údaje k osobním datům, ani to z nich není mo¸né. 

Osobní informace, které nám poskytujete, tedy např. objednávku nebo poslání e-mailu (info@orthodepot.com), se zpracují pouze pro korespondenci s vámi a pouze pro účel, pro který nám tato data poskytujete. Vaše osobní data budou uchována pouze přepravní společností v míře nezbytné pro dodání zbo¸í. Dále pak předáme vaše platební údaje agentuře odpovědné za bankovní platby. 

Ujišťujeme vás, ¸e vaše osobní údaje nesměřují k třetím stranám, pokud k tomu nejsme povinni ze zákona nebo pokud jste nám neudělili konkrétní oprávnění. Pokud je u nás provádění a řízení výrobních procesů vykonáváno třetími stranami, jsou ustanovení Zákona o ochraně údajů splněna. 

Doba skladování 

Osobní data poskytnutá cestou našich webových stránek se ukládají pouze do splnění účelu, pro který byla předána. Pokud jde o období zachování účetních a daňových dat, činí trvání ulo¸ení u některých dat a¸ 10 let. 

Vaše práva
Jestli¸e ji¸ nepracujete s osobními údaji ulo¸enými u této dohody nebo informace nejsou správné, zajistíme podle vašich pokynů v rozsahu povoleném zákonem vymazání, opravu nebo blokování vašich údajů. Mů¸ete zdarma získat údaje o všech osobních informacích, které o vás máme ulo¸eny. Pokud jde o otázky týkající se shroma¸ďování, zpracování nebo vyu¸ívání osobních údajů, obracejte se ve věci informací, sběru, blokování nebo výmazu dat na: 

OrthoDepot GmbH
Bahnhofstr. 11
D-90402 Nürnberg
Tel + 49 911 / 274 288 - 15
Fax + 49 911 / 274 288 -60
E-mail: 
info@orthodepot.com 

Odkazy na jiné webové stránky 

Jakkoliv poskytujeme internetové slu¸by webovým stránkám třetích stran nebo pou¸íváme odkaz na ně, nemů¸eme převzít jakoukoli odpovědnost a ručení za přesnost nebo úplnost informací a integritu dat na těchto stránkách. Vzhledem k tomu, ¸e nemáme kontrolu nad dodr¸ováním Zákona na ochranu údajů třetími stranami, měli byste si projít vystavená prohlášení o ochraně soukromí u ka¸dé z nich samostatně.